Regulamin

OG脫LNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

Us艂ugodawca – Firma ABBO Jaros艂aw Tomala z siedzib膮 w Gda艅sku, przy ul. Wa艂owej 25A/111 80-858 REGON: 525470506, NIP: 5833479489, b臋d膮ca stron膮 umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Klient 鈥 osoba prawna lub osoba fizyczna posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, b臋d膮ca stron膮 umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).


Apartament 鈥 lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.abbo-apartamenty.com, kt贸ry Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

1. Rezerwacja apartamentu

1.1 Aby dokona膰 rezerwacji apartamentu, wymagane jest z艂o偶enie pisemnej, elektronicznej b膮d藕 telefonicznej rezerwacji.

1.2 Rezerwacja jest wa偶na po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez us艂ugodawc臋.

1.3 W przypadku braku dost臋pno艣ci apartamentu, us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji.

1.4 Dokonanie rezerwacji r贸wnoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Warunki p艂atno艣ci

2.1 W celu potwierdzenia rezerwacji wymagane jest dokonanie op艂aty rezerwacyjnej w wysoko艣ci okre艣lonej przez us艂ugodawc臋.

2.2 Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie op艂aty rezerwacyjnej w ci膮gu jednej doby od momentu rezerwacji. Je艣li do daty przyjazdu pozosta艂o wi臋cej ni偶 pi臋膰 dni op艂ata rezerwacyjna wynosi 25% ca艂kowitej kwoty rezerwacji. Natomiast, je艣li do daty przyjazdu pozosta艂o 7 dni lub mniej, wymagane jest uregulowanie 100% kwoty zam贸wienia.

2.3 W przypadku dokonania rezerwacji, jednak nieop艂acenia op艂aty rezerwacyjnej, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Ponowne zarezerwowanie jest mo偶liwe, ale zale偶y od dost臋pno艣ci lokalu, przy czym cena najmu mo偶e ulec zmianie.

2.4. Pozosta艂膮 kwot臋 za pobyt nale偶y uregulowa膰 do 7 dni przed dat膮 przyjazdu.

2.4. P艂atno艣ci mo偶na dokonywa膰 na rachunek bankowy:

75 1140 2004 0000 3902 8373 0459

3. Przyjazd i wymeldowanie

3.1 Przyjazd do apartamentu jest mo偶liwy po godzinie 16 lub po wcze艣niejszym uzgodnieniu z us艂ugodawc膮.

3.2 Wymeldowanie z apartamentu powinno nast膮pi膰 przed godzin膮 10 lub po wcze艣niejszym uzgodnieniu z us艂ugodawc膮.

4. Anulowanie rezerwacji i zwrot koszt贸w

4.1 Klient mo偶e anulowa膰 rezerwacj臋 telefonicznie lub pisemnie, drog膮 elektroniczn膮.

4.2 Zmiana rezerwacji jest mo偶liwa wy艂膮cznie za zgod膮 us艂ugodawcy, je偶eli dost臋pny jest ten sam lub inny apartament, kt贸ry mo偶e zosta膰 zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej op艂acie.

4.3 Je艣li Klient odst膮pi艂 od umowy b膮d藕 anulowa艂 rezerwacj臋 w terminie kr贸tszym ni偶 7 dni przed planowanym przyjazdem, b膮d藕 nie wywi膮za艂 si臋 z umowy (brak przyjazdu), us艂ugodawca uprawniony jest do zatrzymania wp艂aconej op艂aty rezerwacyjnej lub ca艂o艣ci op艂aty za pobyt, jednak ka偶dego Klienta traktujemy indywidualnie.

4.4 W przypadku wcze艣niejszego wyjazdu lub p贸藕niejszego przybycia us艂ugodawca nie zwraca pieni臋dzy za niewykorzystany pobyt.

4.5 Us艂ugodawca mo偶e anulowa膰 lub zmieni膰 rezerwacj臋, wy艂膮cznie w przypadku wyst膮pienia zdarze艅 niezale偶nych od us艂ugodawcy (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udost臋pnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwi膮zaniu, a us艂ugodawca ma obowi膮zek zwrotu Klientowi wp艂aconych przez niego 艣rodk贸w.

5. Odpowiedzialno艣膰 i zachowanie

5.1 Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrz膮dzone w apartamencie i ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮 za uszkodzenia powsta艂e podczas pobytu z winy Klienta.

5.2 Klient zobowi膮zuje si臋 do dba艂o艣ci o apartament i przestrzegania zasad s膮siedzkiego spokoju.

5.3 W apartamencie obowi膮zuje zakaz organizowania imprez oraz nocowania os贸b nieb臋d膮cych wliczonych w umow臋 wynajmu

5.4 Klient zobowi膮zany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPO呕 obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione s膮 wszelkie zachowania zak艂贸caj膮ce wypoczynek mieszka艅c贸w.

5.5 Na zabezpieczenie ewentualnych roszcze艅 odszkodowawczych mo偶e zosta膰 pobrana od Klienta zwrotna kaucja w wysoko艣ci 500 z艂

6. Zwierz臋ta domowe

6.1 Przyjazd ze zwierz臋tami domowymi jest dozwolony za dodatkow膮 op艂at膮.

6.2 W艂a艣ciciel zwierz臋cia domowego ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za ewentualne szkody wyrz膮dzone przez zwierz臋 w apartamencie.

7. Postanowienia ko艅cowe

7.1 Niniejszy regulamin obowi膮zuje wszystkich go艣ci wynajmuj膮cych apartament.

7.2 Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

7.3 W przypadku naruszenia postanowie艅 Regulaminu, us艂ugodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy wynajmu i 偶膮dania opuszczenia apartamentu przez Klienta i wszystkich go艣ci.

Ochrona danych osobowych RODO.


Zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuj臋, i偶:


1) Administratorem klienta danych osobowych jest firma ABBO Jaros艂aw Tomala
Firma ABBO Jaros艂aw Tomala zobowi膮zuje si臋 do przetwarzania danych swoich Klient贸w w ramach czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 Umowy oraz chronienia ich przed dost臋pem, u偶yciem, usuni臋ciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak r贸wnie偶 do przetwarzania powierzonych danych w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cym w艂a艣ciwym prawem w spos贸b gwarantuj膮cy poufno艣膰 i bezpiecze艅stwo danych osobowych.
2) Dane osobowe Klienta przetwarzane b臋d膮 w celu korzystania z us艂ug hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy.


3) Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej niezb臋dnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.


4) Odbiorcami Klienta danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa oraz podmioty uczestnicz膮ce w realizacji us艂ug.
7) Dane osobowe Klienta przechowywane b臋d膮 przez okres 10 lat.


8) Klient posiada prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e odmowa podania danych mo偶e skutkowa膰 odmow膮 realizacji us艂ugi/umowy.